You are here

Byer og boliger

Den strategiske kurs

I byrådets planstrategi indgår en ambitiøs boligpolitik under overskriften Byer i social balance. Samtidig refererer planstrategien til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund under temaet Tættere og stærkere byer. Til sammen skal byudviklingen sikre, at vi har et blandet boligudbud og får skabt ramme om velfungerende og oplevelsesrige byer med plads til mangfoldighed og kreativitet.

Roskildes unikke brand som en kommune med en stærk kulturel profil og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer skal udnyttes og styrkes. Nøgleordene er kvalitet og kant.  

 

Det gør Kommuneplan 2019

 • Hovedtræk

  Roskilde Kommune er en attraktiv bosætningskommune og er igennem de seneste år vokset stødt. I den kommende 12-årige planperiode forventes befolkningstallet at vokse med omkring 10.000 borgere. 

  På den baggrund er det vigtigt at kommuneplanen giver plads til det nødvendige boligbehov. Da planlægningen allerede indeholder store udviklingsmuligheder, er det vurderet, at der alene er behov for nye udlæg til 265 boliger.

  I kommuneplanen åbnes mulighed for byudvikling i forskellige typer af bysamfund, men rollefordelingen mellem byerne fastholdes. Bymønsteret tager udgangspunktet i et stærkt centrum og lokale fællesskaber, hvor landsbyerne nu også får tildelt sin egen strategi. 

  Nye udlæg til boliger placeres i den sydlige del af kommunen i Viby og Vindinge, og herudover udpeges to nye perspektivområder i Gadstrup og Vor Frue, som alene afventer grønt lys fra staten. 

  Et af kommuneplanens bærende principper er omdannelse og fortætning, der skal bidrage til at skabe intensive bymiljøer og mere liv i de eksisterende byområder. Fortætningen er koncentreret i de større byer, men udbredes nu også til styret mikrofortætning i eksisterende boligområder. Andre steder beskyttes bevaringsværdige kulturmiljøer mod uønsket byvækst.

  For at fremme byer i social balance lægger kommuneplanen op til en større variation i boligmassen med flere almene boliger, bofællesskaber og mindre boliger egnede til ældre og enlige.

  En bæredygtig byudvikling understøttes af kommuneplanens rammer og retningslinjer herunder om fremme af bæredygtig mobilitet samt nem adgang til handel, arbejdspladser, grønne områder samt kultur- og idrætsliv.

  Kommunens rækkefølgeplan er med til at sikre, at byområderne udvikles i fornuftig takt tilpasset infrastrukturen og det lokale udbud af daginstitutioner, skole-, idræts- og fritidstilbud. Rækkefølgeplanen er revideret for at rumme den øgede boligudbygning og er nært knyttet til kommunens boligudbygningsplan.

  Læs mere om byudviklingsstrategi for de enkelte byer og lokalområder under temaet Geografisk.