You are here

Erhverv, handel og turisme

Den strategiske kurs

Byrådet vil skabe gode rammer for vækst og nye arbejdspladser. Fokus er på at forbedre rammebetingelserne for de eksisterende virksomheder og på at udvikle erhvervsklynger målrettet cleantech, fødevareerhverv, handel, oplevelses- og kreative erhverv og turisterhverv.

Roskilde skal fortsat være regionens største og mest oplevelsesintense handelsby og kunne tiltrække endnu flere handlende. Samtidig skal det sikres at alle borgere har god adgang til indkøb og dagligvarer i nærheden af boligen.

Ønsket om mangfoldighed og den blandede by skal hjælpes på vej med afsæt i FN’s verdensmål om innovation, økonomisk vækst og partnerskaber for handling.

Det gør Kommuneplan 2019

 • Hovedtræk

  Den opgjorte restrummelighed viser, at der ikke er behov for de store planændringer for at sikre handel- og erhvervslivet.

  I Fingerplan 2019 indgik en mindre udvidelse af Roskildefingeren, som betyder at arealer langs Ringstedvej-Lindenborgvej nu kan overdrages til byzone. Området inddrages til erhverv med mulighed for pladskrævende varegrupper og omfatter allerede eksisterende erhvervsområde, som i dag ligger i landzone. Planlægningen skal bidrage til at fx større butikker med pladskrævende varegruppe kan finde en anden placering og frigøre plads til byfortætning.

  For at understøtte Musicon og fortætning på Køgevej/Sdr. Ringvej udvides rammen for detailhandel inden for de to handelscentre. På Køgevej/Sdr. Ringvej skal det sikre, at den nuværende dagligvarebutik kan udvides samtidig med, at der gøres plads til flere små butikker.

  I Gundsømagle og i Himmelev udtages to erhvervsområder af planlægningen og overgår til boligformål. Det allerede eksisterende erhvervsområde i Gundsømagle fastholdes og fremtidig boligudbygning skal respektere gældende miljøgodkendelser. Arealet i Himmelev ligger på Klosterengen omgivet af boliger og på en attraktiv beliggenhed med udsigt over Roskilde.

  Perspektivområde vest for lufthavnen flyttes til placering syd for Gadstrup Erhvervspark, da nye krav i planloven foreskriver at ny byvækst skal ligge i direkte tilknytning til eksisterende byzone.

  I planloven indgår også krav om udlæg af konsekvenszoner omkring områder forbeholdt produktionserhverv. Idet kommunens erhvervsområde alle er sammensat af blandede erhvervstyper er der ikke udpeget konsekvenszoner i kommuneplanen.