You are here

Grøn Blå

Den strategiske kurs

Med Planstrategi 2018 er der sat fokus på at skabe robuste grønne områder med plads til liv og aktiviteter, som samtidig understøtter FN’s verdensmål om øget biodiversitet og en bæredygtig udvikling. Samtidig er der fokus på synergieffekter og partnerskaber for at få ting til at ske.

De langsigtede mål for udviklingen af det grønne og blå i Roskilde Kommune er nærmere beskrevet i Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi.

Strategien går hånd i hånd med visionerne for blandt andet Hedeland, Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskildes Grønne Ring.

Det gør Kommuneplan 2019

 • Hovedtræk

  Roskilde Kommune har en unik natur med fjord, skov, søer og ådale i et varieret landskab. Disse værdier udgør en værdifuld ressource, som byrådet ønsker at værne om. I kommuneplanen sikres beskyttelsen af de mest værdifulde naturområder, landskaber og kulturmiljøer, ved at disse områder fortsat friholdes for bebyggelse og større anlæg.

  I Kommuneplan 2019 har et vigtigt omdrejningspunkt været at skabe plads til mere natur. Der fokuseres på at skabe store sammenhængende naturområder med udgangspunkt i ådalene og kommunens mange graveområder. Som noget nyt er der også udpeget områder til bynatur og skabt mulighed for at fremme naturpotentialet langs kommunens større infrastrukturanlæg.

  For at muliggøre mere skovrejsning, er der udlagt flere skovrejsningsområder og der er foretaget en reduktion af de områder, hvor skovrejsning er uønsket. Dette sker ud fra en tanke om, at flere træer både kan bidrage til reduktion af kommunens CO2 udledning og til en øget biodiversitet. På samme vis er der udlagt nye potentielle vådområder, som kan samtidig kan indgå som en brik i kommunens netværk at blå kvaliteter.

  Der er et stigende ønske om et aktivt fritidsliv under åben himmel. Oplevelser og den rekreative brug af vores grønne områder understøttes derfor gennem mulighed for at placere større friluftsanlæg, stier og andre støttepunkter for friluftslivet i områder, der kan tåle et øget publikumstryk. Særligt har der været ønske om flere rekreative støttepunkter langs fjorden for at øge offentlighedens adgang til vandet. Samtidig er der dog også taget højde for at give plads til områder med fred og ro med en ny udpegning af stilleområder.

  Grøn Blå er beskrevet under de 8 underemner: Landskab, Natur, Skov, Friluftsliv, Lavbund, Geologi, Kulturarv i landområdet og Landbrug.

  Læs mere om grøn blå strategi for de enkelte byer og lokalområder under temaet Geografisk.