You are here

Klima, energi og miljø

Den strategiske kurs

Med afsæt i FN’s verdensmål for klimaindsats og bæredygtig energi hæves ambitionsniveauet for kommunens bidrag til en bæredygtig fremtid. Roskilde Kommune vil arbejde for en bæredygtig udvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringer og sikre den nødvendige tilpasning.

Allerede nu har kommunen en ambitiøs klima- og energipolitik. Dette er slået fast med vedtagelsen af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, som sigter efter at Roskilde Kommune er CO2 neutral i 2040.  Dette indebære at kommunen selv går i front, at der gennemføres grønne løsninger hos borgere og erhvervslivet samt at der sker en omstilling til mere grøn energi.

Det gør Kommuneplan 2019

 • Hovedtræk

  For at muliggøre omlægning til mere vedvarende energiformer ophæves det hidtidige forbud mod opstilling af store vindmøller i kommunen. Håbet er, at der gennem lokale initiativer findes egnede lokaliteter, hvor nye og mere effektive vindmøller kan opstilles.

  Hidtidige bestemmelser om solenergi, hvor det åbne land som udgangspunkt friholdes for store anlæg, fastholdes. I stedet ønsker kommunen at fokusere på etablering af solceller i tilknytning til eksisterende og fremtidigt byggeri.

  Erhvervsområdet Store Hede Vest er allerede udpeget til at rumme større energianlæg side om side med erhvervsvirksomheder. Dette kan fx være til større solcelleanlæg, damvarmelager eller biogasanlæg. For at sikre yderligere plads til lignende formål udlægges et perspektivareal til tekniske anlæg vest for Vindingevej, som kan inddrages på sigt, hvis der viser sig et behov.

  Ved Risø fastholdes muligheden for test af vedvarende energianlæg. Planlægningen for Risø-halvøen skal imidlertid også muliggøre realisering af opgraderet midlertidigt mellemlager til radioaktivt affald i henhold til folketingsbeslutning i maj 2018.

  Klimatilpasning er nu formelt indskrevet i planloven med krav om udpegninger af oversvømmelsestruede arealer og beskrivelse af afværgeforanstaltninger. Kommunen har i samarbejde med FORS fået kortlagt områder, som kræver særlig opmærksomhed i byerne og hertil kommer arealer langs fjorden, åløb og i lavninger, som er er særligt udsat for oversvømmelser. Indsatser for klimatilpasning og kystsikring er yderligere præciseret i Strategi for Vand og klimatilpasning og den tilhørende handleplan.

  For at understøtte den digitale infrastruktur lempes kravene til opstilling af master inden for kystnærhedszonen, som strækker sig 3 kilometer ind i landområdet langs fjorden. Dette sker for at sikre tilstrækkelig signaldækning i hele kommunen.

  Temaet Klima, Energi og Miljø er inddelt i de 5 underemner: Klimatilpasning, Vind- og solenergi, Master og forsyningsanlæg, Støj samt Jord, affald og renseanlæg.