You are here

Miljøvurdering

En miljøvurdering er et redskab, der anvendes til at vurdere en plans mulige miljøpåvirkning.

I denne sammenhæng bruges et bredt miljøbegreb, som blandt andet omfatter indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, dyr og planter, jordbund, klima, landskaber, kulturarv mv. Miljøvurderingen bruges samtidig til løbende at justere og tilpasse planlægningen, så den bliver så hensigtsmæssig som mulig i forhold til miljøet.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for miljøvurderingen er Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ligeledes formålet at sikre, at potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og konflikter identificeres, så de så tidligt som muligt kan elimineres, reduceres eller kompenseres for. Ønsket er at skabe det bedst mulige beredskab og skabe mulighed for at iværksætte de fornødne tiltag og undersøgelser i god tid.

Miljørapport og grundvandsredegørelse

Kommunen har udarbejdet en miljørapport, der redegør for de miljømæssige konsekvenser af planlægningen. Det skal bemærkes at miljøvurderingen alene bygger på de ændringer i det eksisterende plangrundlag som ønskes gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af kommuneplanforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning er blevet miljøvurderet på et tidligere tidspunkt.

Som supplement til miljøvurderingen har kommunen fået udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, som beskriver forslag til to nye erhvervsområders potentielle risiko for forurening af grundvandet. Den supplerende grundvandsredegørelse tager afsæt i Grundvandsredegørelse for byudvikling i OSD, som blev udarbejdet i forbindelse med Roskildes Kommuneplan 2016. Som følge af  den supplerende grundvandsredegørelsen er der indskrevet et opmærksomhedspunkt for grundvandsbeskyttelse i de to rammeområder. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019 er det dog besluttet alene at medtage erhvervsarealet ved Ringstedvej. Redegørelsen fungerer tillige som baggrundsrapport for den samlede miljøvurdering.

Sammenfattende miljøredegørelse

Miljørapporten er fulgt op med en sammenfattende miljøredegørelse, som opsummerer og vurderer de tilretninger til kommuneplanen, som er indarbejdet før endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019. Den sammenfattende miljøredegørelse tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar under den offentlige høring af planforslaget.

Resume af miljørapporten

 • Planmæssige ændringer

  Miljøvurderingen bygger på ændringerne i forhold til Kommuneplan 2016. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold.

  Byrådet har med "Planstrategi 2018 - Fælles Takter" truffet beslutning om en tematisk revision af kommuneplanen. Planstrategien er opbygget omkring tre hovedtemaer; 'Byer i social balance', 'Tættere og stærkere byer' og 'Robuste grønne miljøer', der udmøntes i en række indsatsområder. Med udgangspunkt i planstrategien er der foreslået en revision af følgende temaer i kommuneplanen:

  • Grønt Danmarkskort
  • Lavbundsarealer
  • Skovrejsning
  • Fritidsliv og rekreative områder, herunder stilleområder
  • Områder i risiko for oversvømmelse
  • Energianlæg
  • Vindmøller
  • Strategisk planlægning for landsbyer
  • Mikrofortætning i boligområder
  • Boligpolitik, herunder andel af almene boliger i nye boligområder
  • Støj (fra flytrafik og lufthavne)
  • Detailhandel
  • Bæredygtig mobilitet (cykel- og gangstier, samt kollektiv trafik)

  Endvidere fortages ændring af en række konkrete rammeområder, herunder udlæg af enkelte nye områder til boligformål samt offentlige formål og udvidelse af områder til bolig- samt erhvervsformål, hvor nye arealer inddrages i kommuneplanlægningen.

 • Natur

  Temaet natur omfatter Natura 2000-områder, flora og fauna, beskyttede og truede dyrearter, naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, samt beskyttede naturtyper.

  Det vurderes, at planforslaget ikke påvirker Natura 2000-områder og kun i meget begrænset omfang berører beskyttede naturtyper. To ændrede arealudlæg berører § 3-beskyttede naturtyper, herunder et rammeområde ved Sømmes Vænge i Gundsømagle, der ændrer anvendelse fra erhvervsformål til boligformål og et rammeområde til boligformål ved Langdyssegård i Viby, som udgår af planlægningen. Det forudsættes, at det gældende beskyttelsesniveau respekteres i den efterfølgende detaljerede planlægning.

  Der tilføjes en ny retningslinje for urørt skov, der forventes at få en positiv effekt på biodiversiteten ved at fremme levevilkårene for en række dyre-, plante og svampearter. Herudover gives øget mulighed for skovplantning med udpegning af nye områder til skovrejsning (positivområder), som forventes at bidrage positivt i forhold til biodiversiteten og beskyttelsen af grundvandet, samt til fremme af hensynet til friluftsliv og rekreative interesser og kommunens mål om CO₂-neutralitet anno 2040.

  Endvidere tilføjes en ny retningslinje for Grønt Danmarkskort med arealudpegning, som udgøres af naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Udpegninger af naturtyper inden for Grønt Danmarkskort er tilrettet efter en faglig vurdering, der har medført en forøgelse af arealudpegninger med potentielle naturværdier. Udpegningen af et samlet naturnetværk, forventes at kunne bidrage positivt i forhold til dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

  Planforslaget sigter mod at opnå større synergi mellem udpegninger til natur, skov og lavbundsarealer med et overordnet mål om, at der skabes både mere natur og større biodiversitet. Samtidigt foretages en forøgelse af udpegninger i det samlede naturnetværk i Grønt Danmarkskort, lavbundsarealer mv.

 • Landskab

  Temaet landskab omfatter landskabsværdier med enkelt elementer og sammenhænge, kystnærhed, geologiske værdier og visuelle forhold, samt bygge- og beskyttelseslinjer.

  En enkelt ændring i arealudlæg ved Sømmes Vænge i Gundsømagle, hvor et rammeområde ændrer anvendelse fra erhvervsformål til boligformål, berører den kystnære byzone og areal inden for skovbyggelinjen. Ændringen i arealudlæg vurderes at have neutral indvirkning på landskabet, da bebyggelsens anvendelse ikke er afgørende for påvirkningen af landskabet. I syv tilfælde inddrages nye arealer til byformål. Etablering af nye byområder ændrer byens kant mod det åbne land, hvor byen møder landskabet.

  Retningslinjen for vindmøller justeres, så der fremadrettet ikke defineres en maksimalhøjde for vindmøller. Ændringens påvirkning på det visuelle landskab kan ikke vurderes forud for en konkret udpegning af areal til opførelse af store vindmøller.

 • Vand

  Temaet vand omfatter drikkevand og grundvandsressourcen, samt søer, vandløb og kystvande samt spildevand.

  Der foretages flere nye og ændrede arealudlæg beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der planlægges ikke for konkrete aktiviteter eller anlæg, der udgør en særlig risiko for forurening af grundvandsressourcen.

  Planlægning for anvendelse til boligformål vurderes generelt ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grundvandet og der kan uden inddragelse af afværgeforanstaltninger eller tekniske tiltag, etableres boligområder inden for OSD og indvindingsoplande.

  I forbindelse med udvidelse af to eksisterende rammeområder til erhvervsformål, er der som bilag til kommuneplanen udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, hvori der redegøres for den potentielle risiko for grundvandsressourcen. Udvidelsen af de to erhvervsområder vurderes ikke at få væsentlig betydning for grundvandsressourcen og der vurderes ikke at være behov for krav om tekniske tiltag for beskyttelse af grundvandet. Det foreslås dog, at der i rammebestemmelsen indarbejdes note om, at ”området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen sikres”.

 • Kulturarv

  Temaet kulturarv omfatter kulturmiljøer, kirker og deres omgivelser samt arkæologi og beskyttede fortidsminder og diger. For arkæologiske kulturminder gælder, at Roskilde Museum skal høres med henblik på at afdække dette i forbindelse med detailplanlægningen og projekteringen af ny bebyggelse.

  Kirken er en del af de kulturhistoriske bevaringsværdier, som Roskilde Kommune ønsker bevaret. Der er i den forbindelse udpeget seks områder med kirkeomgivelser, inden for hvor oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø ikke må forringes, samt indsigtskiler til Roskilde Domkirke. Kirkernes landskabelige betydning vurderes ikke påvirket af planforslaget, da der ikke foretages nye eller ændrede arealudlæg inden for de udpegede områder med kirkeomgivelser eller inden for kirkebyggelinjerne. Ligeledes vurderes der ikke at ske påvirkning af indsigten til Roskilde Domkirke.

  Enkelte nye og ændrede arealudlæg berører beskyttede fortidsminder og diger. De beskyttede fortidsminder samt diger er beskyttet imod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Det gældende beskyttelsesniveau forudsættes respekteret i den efterfølgende detaljerede planlægning.

 • Befolkning

  Temaet befolkning omfatter i kommuneplansammenhæng især ressourcer, støj, forurening, rekreation og sundhed, samt mulighed for erhvervsudvikling og adgang til arbejdspladser, butikker, offentlig transport mv.

  Områder i risiko for erosion og oversvømmelse

  Der tilføjes en ny retningslinje for områder i risiko for oversvømmelse med udpegning af konkrete oversvømmelsestruede arealer, samt etablering af foranstaltninger til sikring imod oversvømmelse. Den konkrete effekt kan ikke vurderes nærmere på dette overordnede niveau. Der er i Roskilde Kommune ikke udpeget områder med risiko for erosion.

  Byudvikling

  Med inddragelse af nye arealer vurderes der at ske en udvidelse af rummeligheden til boligformål med i alt 265 boliger. Sammenholdt med den allerede gældende planlægning, herunder fortætning af Roskilde by, vil dette kunne udfylde det forventede boligbehov i planperioden.

  Der gives øgede muligheder for mikrofortætning i udvalgte eksisterende boligområder, i form af mindre grunde og dobbelthuse. Muligheden for mikrofortætning har til hensigt at understøtte en positiv udvikling i eksisterende boligområder, uden at øge byernes fodaftryk.

  Med henblik på fremme mere blandede beboersammensætninger i boligområder, indføres med boligpolitikken en bestemmelse om, at der i forbindelse med lokalplanlægning kan stilles krav om almene boliger i op til 25 pct. Ændringen vurderes at kunne få en positiv effekt på den sociale balance i kommunens byer og boligområder til gavn for kommunens indbyggere.

  Strategisk planlægning for landsbyer

  Der foretages udpegning af 21 landsbyer, der inddrages i kommunens bymønster som prioriterede bomiljøer omgivet af åbent land. Udpegningen vurderes at have en positiv effekt på befolkningens levevilkår ved at øge fokus på udviklingen i de udpegede landsbyer for så vidt angår infrastruktur, boligforhold, kulturtilbud, adgang til naturen osv.

  Støj fra flytrafik og lufthavne

  Der er i Fingerplanen fastlagt en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som omfatter et støjkonsekvensområde og et område med særlige restriktioner. Inden for område med særlige restriktioner, gives der med Fingerplan 2019 mulighed for, at der kan planlægges for ny boligbebyggelse eller anden støjfølsom anvendelse, såfremt der ikke er væsentlige miljømæssige problemer.

  Der foretages to nye arealudlæg til boligformål, som er beliggende uden for støjkonsekvensområdet, men inden for område med særlige restriktioner omkring Roskilde Lufthavn. Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige miljømæssige problemer forbundet med boligudbygning i de to konkrete områder, da de vejledende grænseværdier for flystøj forventes overholdt – selv ved en fuld udbygning af lufthavnen.

  Detailhandel

  Detailhandelsstrukturen udvides med udlæg af et nyt erhvervsområde med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper ved Ringstedvej samt mindre udvidelse af hhv. bydelscenter Musicon og lokalcenter ved Køgevej. Justering af detailhandelsstrukturen forventes at bidrage positivt i forhold til befolkningens adgang til detailhandel i form af dagligvarebutikker og butikker med særlige pladskrævende varegrupper i Roskilde Kommune. Det vurderes generelt, at omsætningen i nye butikker vil komme fra eksisterende butikker og erfaringsmæssigt vil omsætningen primært blive hentet fra de nærmeste butikker med sammenlignelige varegrupper.

  Trafik og mobilitet

  Retningslinjen for trafik og mobilitet justeres med udpegning af tre ruter for supercykelstier iht. Fingerplanen, som vurderes at kunne bidrage positivt i forhold til befolkningens levevilkår og sundhed, blandt andet ved at forbedre de trafikale forhold for cyklister med henblik på at fremme brugen af cykel som transportmiddel. Endvidere tilføjes ny retningslinje om fremme af nærrekreative stier i tilknytning til kommunens mindre bysamfund, der skal understøtte borgernes mulighed for at færdes i deres nærområde.

  Der tilføjes en ny retningslinje for kollektiv trafik, og der foretages et nyt arealudlæg til en potentiel fremtidig pendlerstation ved Ringstedvej/Lindenborgvej i Roskilde. Planlægningen vurderes positivt i forhold til befolkningens levevilkår, ved at fremme hensynet til kollektiv trafik, bl.a. ved at sikre mulighed for intermodalitet og stationsnærhed i forbindelse med arealreservationen til en potentiel fremtidig pendlerstation.

  Friluftsliv

  Der foretages udpegning af nye rekreative områder og opdatering af det rekreative stinet. Udpegning af flere rekreative områder, stilleområder samt opdatering af det rekreative stinet, forventes at have en positiv indvirkning på menneskers sundhed, befolkningens levevilkår og materielle goder. Med fokus på bl.a. at fastholde og udvikle bynære naturområder, forbedre adgang til fjorden og med udpegning af stilleområder, skal der sikres bedre og mere attraktive rekreative muligheder.

  For at sikre offentlighedens adgang til kysten og at udnytte de rekreative muligheder langs fjorden er der givet mulighed for at etablere støttepunkter for det almene friluftsliv, hvor der er god stiadgang samtidigt med, at der ikke bliver mulighed for at etablere husbåde, hvilket vurderes 

  at have neutral til positiv indvirkning på menneskers sundhed ved at øge den rekreative værdi.

  Vindmøller

  Kommuneplanen forhindrer fremadrettet ikke opstilling af store vindmøller (med en højde på over 25 meter), og der gives mulighed for ved en konkret vurdering at planlægge for opstilling af store vindmøller i landzone. Den konkrete effekt kan ikke vurderes nærmere på dette overordnede niveau, men det vurderes, at muligheden for projekter til vindenergi kan medvirke til at fremme produktionen af vedvarende energi og opfyldelsen af nationale mål i klimapolitikken, samt Roskilde Kommunes mål om at blive CO₂-neutrale i 2040.

 • Afværgeforanstaltninger og overvågning

  Afværgeforanstaltninger kan generelt beskrives som tiltag, der kan medvirke til at undgå, mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger.

  Det foreslås, at der i rammebestemmelsen for nye erhvervsområder inden for områder med drikkevandsinteresser indføjes note om, at ”området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen sikres”.

  Der foreslås i øvrigt ikke yderligere afværgeforanstaltninger end fastsat i kommuneplanen og sektorlovgivningen.

  Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består i at følge interesseparametrene, hvad angår størrelsesorden, tid og rum. Målet med overvågning er at identificere uforudsete negative virkninger.

  Der foreslås ikke anden særskilt overvågning end allerede fastlagt i sektorplaner og gennem byggesagsbehandling mv.