You are here

Trafik og mobilitet

Den strategiske kurs

Planstrategiens vision om tættere byer skal ikke mindst understøtte en bæredygtig mobilitet. Det fremmer bykvaliteten og bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål om bæredygtige byer og miljøvenligt energiforbrug.

God og bæredygtig mobilitet skal fastholde Roskildes førerposition, som en af landets mest attraktive bosteder. Kommunen skal være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen.

Forbedringer i mobiliteten skal ske i samspil mellem trafikale løsninger, byudvikling samt klima- og miljøhensyn.

Det gør Kommuneplan 2019

 • Hovedtræk

  Kommuneplanen medvirker til at minimere behov for transport ved fortætning og intensiv udnyttelse af stationsnære områder. Samtidig er der sat øget fokus på at understøtte den kollektive trafik, herunder med retningslinjer om busbetjening, muligheder for samkørsel og plads til parker-og-rejsanlæg.

  Ved Ringstedvej udlægges ny ramme til en potentiel fremtidig pendlerstation, Roskilde Vest, som på sigt kan aflaste motorvejsnettet for pendlere i bil.

  Kommuneplanen indeholder desuden en række cykelfremmende initiativer samt udlæg af nye stiforbindelser på baggrund af Cyklistplanen 2017. Endvidere er medtaget tre nye supercykelstier, som skal fremme cykelpendling i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

  For at understøtte et sundt hverdagsliv er der medtaget retningslinje om fremme af nærrekreative stiforbindelse i tilknytning til kommunens mindre byer. Endvidere er det samlede stinet blevet justeret i forhold til allerede gennemførte anlæg og ønsket ny planlægning.

  Hertil kommer reservationer til nye og opgraderede vejstrækninger for at understøtte trafiksikkerhed og fremkommelighed til kommunens byer og lokalområder. Den tidligere planlagte omfartsvej nord om Viby mellem Ringstedvej og Køgevej udgår af planlægningen, da den blev vurderet for unødvendig i forbindelse med udarbejdelsen af Mobilitetsplan Syd.

  Læs mere om mobilitetstrategi for de enkelte byer og lokalområder under temaet Geografisk.