Landsbystrategi

Landsbyerne skal fastholdes og videreudvikles som attraktive bomiljøer omgivet af åbent land

§ 1.2.1 Landsbyerne indgår i kommunens bymønster, som prioriterede bomiljøer omgivet af åbent land. Landsbyerne skal fremmes som attraktive bosteder med nær kontakt til grønne omgivelser, natur og mulighed for at indgå lokale fællesskaber.

§ 1.2.2 Landsbyerne er som udgangspunkt ikke forsynet med servicefunktioner, men understøttes af et omkringliggende servicenetværk i de nærmeste større byer i henhold til kommunens bymønster.

§ 1.2.3 Under hensyntagen til stedbundne kvaliteter kan der ske omdannelse og fortætning i landsbyerne, når dette enten understøtter kommunens boligpolitiske målsætninger om socialt bæredygtige byer, bidrager til en udvikling til gavn for lokalt erhvervsliv og/eller styrker landsbyfællesskabet.

Udviklingen skal ske inden for gældende landsbyafgrænsning for at fastholde en klar adskillelse mellem by og land.

§ 1.2.4 Dannelse af landsbyklynger kan understøtte fællesskaber på tværs af landsbyer, så de sammen står stærkere. Landsbyklynger dannes på lokalt initiativ og har til formål at skabe et fælles forum, hvor lokale kræfter udpeger og arbejder for indsatser, som kan bidrage til landsbyernes sammenhængskraft, identitet og levedygtighed.

Kommunen fungerer som støttende medspiller i udvikling af landsbyklynger og de enkelte landsbyer.

§ 1.2.5  For at understøtte en bæredygtig udvikling skal landsbyerne så vidt muligt understøttes af kollektiv trafik- og energiforsyning samt digital infrastruktur.

§ 1.2.6 Der gives ikke mulighed for omdannelseslandsbyer i indeværende planperiode.

§ 1.2.7 Landsbyer i landzone skal forblive i landzone.