Miljøvurdering

En miljøvurdering er et redskab, der anvendes til at vurdere en plans mulige miljøpåvirkning.

I denne sammenhæng bruges et bredt miljøbegreb, som blandt andet omfatter indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, dyr og planter, jordbund, klima, landskaber, kulturarv mv. Miljøvurderingen bruges samtidig til løbende at justere og tilpasse planlægningen, så den bliver så hensigtsmæssig som mulig i forhold til miljøet.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for miljøvurderingen er Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ligeledes formålet at sikre, at potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og konflikter identificeres, så de så tidligt som muligt kan elimineres, reduceres eller kompenseres for. Ønsket er at skabe det bedst mulige beredskab og skabe mulighed for at iværksætte de fornødne tiltag og undersøgelser i god tid.

Miljørapport og grundvandsredegørelse

Kommunen har udarbejdet en miljørapport, der redegør for de miljømæssige konsekvenser af planlægningen. Det skal bemærkes at miljøvurderingen alene bygger på de ændringer i det eksisterende plangrundlag som ønskes gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af kommuneplanforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning er blevet miljøvurderet på et tidligere tidspunkt.

Som supplement til miljøvurderingen har kommunen fået udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, som beskriver forslag til to nye erhvervsområders potentielle risiko for forurening af grundvandet. Den supplerende grundvandsredegørelse tager afsæt i Grundvandsredegørelse for byudvikling i OSD, som blev udarbejdet i forbindelse med Roskildes Kommuneplan 2016. Som følge af  den supplerende grundvandsredegørelsen er der indskrevet et opmærksomhedspunkt for grundvandsbeskyttelse i de to rammeområder. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019 er det dog besluttet alene at medtage erhvervsarealet ved Ringstedvej. Redegørelsen fungerer tillige som baggrundsrapport for den samlede miljøvurdering.

Sammenfattende miljøredegørelse

Miljørapporten er fulgt op med en sammenfattende miljøredegørelse, som opsummerer og vurderer de tilretninger til kommuneplanen, som er indarbejdet før endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019. Den sammenfattende miljøredegørelse tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar under den offentlige høring af planforslaget.

Resume af miljørapporten