Grøn Blå Strategi for Roskildeområdet

Udviklingen af den grønne og blå struktur omkring Roskilde tager afsæt i det varierede landskab med fjord, skov, enge og fritidslandskaber efter råstofindvinding

Kommunen har det som en vigtig prioritet, at bevare og styrke en grøn ring som et sammenhængende rekreativt bælte hele vejen rundt om Roskilde by. Den grønne ring skal sikre god adgang til bynær natur og skabe en klar grænse mellem by og land.

Roskildes Grønne Ring er tematiseret i elleve delområder, som hver har deres identitet og særlige udviklingsmuligheder. Der tages udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter og potentialer. Særligt er der fokus på udvikling af nye landskaber og naturområder i kølvandet på råstofgravningen syd om Roskilde.

Inden for den grønne ring skal der - både på langs og på tværs - arbejdes med en række vigtige forbindelser, der kan koble Roskilde og de nærliggende bysamfunds eksisterende parker og rekreative anlæg sammen med de større omgivende landskabs- og naturområder.

Dette gælder også koblingen til Hedeland, hvor en ny vision sætter retning for områdets udvikling.

Indenfor Roskildes Grønne Ring ligger Lynghøjsøerne og Milen, som er bynære friluftsområder, der er er under omdannelse efter råstofgravning. I Milen ligger blandt andet Himmelsøen, som er et attraktivt udflugtsmål med strand og shelters.

Nationalpark Skjoldungernes Land er blevet en realitet i 2015. Nationalparkens hovedformål er at bevare og styrke natur, landskabsværdier og kulturhistoriske særkender. Nationalparken har særligt fokus på fjordlandskabet og tiltag, som kan formidle fjordens mange kvaliteter.

De overordnede visioner for kommunens grønne profil kan ses i Grøn Blå Strategi.