Specifikke rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er bindeleddet til lokalplanlægingen og er afgørende for byrådets kompetence til at udarbejde lokalplaner.

I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område for at sikre den sammenhængende bystruktur og de overordnede mål. Rammerne danner også administrationgrundlag for byggesags- og landzonesagsbehandling på ejendomme, der ikke er omfattet af byplanvedtægt, lokalplan og/eller deklaration.

Kommuneplanrammerne består dels af generelle rammer for hele kommunen, dels detaljerede rammer for det enkelte specifikke rammeområde. De specifikke rammer fastlægger konkrete bestemmelser for den fremtidige anvendelse, omfang og udformning af bygninger mv. inden for et givent område. 

Du kan ved hjælp af kortet nedenfor finde det rammeområde, du ønsker at finde informationer om. Klik på rammeområdet på kortet for at se hvilke bestemmelser, der gælder for området.  Ved brug af søgefeltet kan du nemt søge adresser frem.

Du kan også finde lister over kommuneplanrammerne inden for delområderne her:

Om kommuneplanrammer