Geologi

Retningslinjerne skal sikre, at områder med særlig geologisk værdi bevares.

§ 3.6.1 Inden for områder med geologisk bevaringsværdi må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at skæmme eller sløre landskabets dannelsesformer eller forringe mulighederne for at opleve, undervise og forske i de geologiske processer.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes geologiske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning, lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 3.6.2 Tilgængeligheden til de udpegede områder med geologisk bevaringsværdi og muligheden for at opleve og forstå områdernes geologiske værdier skal søges opretholdt eller forbedret blandt andet gennem koordinering med den rekreative stiplanlægning.

Enkeltlokaliteter

§ 3.6.3 Enkeltlokaliteterne skal sikres mod anlæg eller andet, der vil ødelægge lokaliteten.

§ 3.6.4 Nye enkeltlokaliteter i form af særligt værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, skal søges bevaret og aktivt plejet i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.

Øvrige områder

§ 3.6.5 For hele landområdet gælder, at geologiske træk i videst muligt omfang skal bevares.