Natur

Retningslinjerne skal sikre, at større sammenhængende naturområder bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv med henblik på at styrke biodiversiteten.

Grønt Danmarkskort

§ 3.2.1 Den samlede udpegning af eksisterende og potentielle naturområder samt eksisterende og potentielle økologiske forbindelser udgør kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort.

Inden for de samlede udpegninger vil kommunen gennem planlægning og aktiv naturforvaltning bevare, forbedre og skabe nye levesteder og spredningsmuligheder for vilde planter og dyr, som led i at styrke og øge biodiversiteten.

§ 3.2.2 Natura 2000 områder indgår som en del af eksisterende naturområder og er særligt beskyttet mod ændret arealanvendelse. Områderne er vist på kortet som udpegede fuglebeskyttelses- og habitatområder. Inden for Natura 2000-områderne må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne. 

§ 3.2.3 Inden for de udpegede naturbeskyttelsesområder må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn. I så fald skal det så vidt muligt ske uden at forringe de særlige naturværdier, som ligger til grund for udpegningen, eller muligheden for at styrke eller genoprette disse værdier.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning, lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 3.2.4 De udpegede økologiske forbindelser må ikke overskæres, reduceres eller udsættes for indgreb, der forringer deres biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.

§ 3.2.5 Udpegede naturområder og økologiske forbindelser inden for byområder, har til hensigt at fremme bynatur og biodiversiteten i byerne, primært i form af ændret brug og pleje på offentligt ejede arealer.

§ 3.2.6 Inden for de potentielle naturområder og økologiske forbindelser skal der ske en afvejning af områdets forskellige interesser før der gennemføres planlægning, byggeri eller anlæg, som kan hindre at området på sigt kan udvikle sig til et nyt naturområde eller en ny økologisk forbindelse.

Synergier

§ 3.2.7 Naturudpegningerne har delvist sammenfald med udpegninger til skovrejsning og potentielle vådområder, hvor der er mulighed for synergi mellem flere interesser, herunder mulighed for klimatilpasningsløsninger og CO2 reduktion ved ændret arealanvendelse.

§ 3.2.8 Arealer, som er udlagt til råstofgraveområder i den regionale råstofplan indeholder et stort potentiale, som fremtidige naturområder, og søges derfor efterbehandlet til vådområder og søer samt næringsfattig og lysåben natur.

§ 3.2.9 Tilgængeligheden til de udpegede områder og muligheden for oplevelse og forståelse af naturværdierne skal søges opretholdt eller forbedret blandt andet gennem koordinering med den rekreative stiplanlægning og udpegning af støttepunkter for rekreativt udeliv. Den almene adgang kan dog begrænses inden for naturområder, der er særligt sårbare.

Prioritering

§ 3.2.10 For at fremme udpegningerne i Grønt Danmarkskort, prioriteres naturindsatsen hvor kommune eller stat er grundejer, hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med lodsejere og andre eksterne aktører, og hvor der mulighed for synergi mellem forskellige ønsker til arealanvendelsen.

Naturindsatsen konkretiseres i kommunens Grøn Blå Strategi og den tilhørende 4-årige handleplan.

§ 3.2.11 For kommunen som helhed gælder, at der så vidt muligt skal skabes nye naturområder og småbiotoper, og at eksisterende småbiotoper, som ikke er beskyttet at naturbeskyttelsesloven, i videst muligt omfang bevares.