Master og forsyningsanlæg

Retningslinjerne angiver placeringshensyn for antennemester samt placering og afstandskrav til forskellige tekniske anlæg.

Antennemaster

§ 4.3.1 Nye antennemaster skal, så vidt det er teknisk muligt, placeres i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til høje bygningselementer i landsbyer eller det åbne land. Placeringen af antennemaster bør så vidt muligt undgås i sårbare natur, landskabs- og kulturmiljøer, herunder indenfor kystnærhedszonen og Nationalpark Skjoldungernes Land.

§ 4.3.2 I Nationalpark Skjoldungernes Land kan der ikke opstilles høje master indenfor udlagt planlægningszone 2.

Større energianlæg

§ 4.3.3 Der reserveres arealer til større energianlæg i den østlige del af Roskilde, jfr. udpegning på kort. Inden for områderne kan placeres kraftvarmeværk samt større pladskrævende energianlæg, herunder damvarmelager, solenergi- og/eller biogasanlæg.

§ 4.3.4 Inden for en afstand af 500 m omkring eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 MW indfyret effekt må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW og 100 MW er den tilsvarende afstand 200 m.

Naturgasledninger

§ 4.3.5 Der skal tages højde for eksisterende naturgastransmissionsledninger, der er omfattet af krav til mindsteafstand til bygninger beregnet til ophold for mennesker. Afstanden varierer på baggrund af ledningens dimension på det pågældende sted, og kan til enhver tid oplyses ved henvendelse til Energinet.

§ 4.3.6 Naturgasledninger er af sikkerhedshensyn generelt omfattet at sikkerheds- og/eller risikozoner med særlige restriktioner for anlæg og ændret anvendelse. Omkring hovedtransmissionsledning for naturgas gælder en observationszone på 2x200 meter, hvor ledningsejer skal høres ved ændret arealanvendelse.

Højspændingsledninger

§ 4.3.7 Inden for de områder der er reserveret til højspændingsledninger må der ikke etableres høje anlæg, som fx vindmøller og master samt etableres plantninger, der kan forhindre en fremtidig anvendelse til højspændingsledninger. Endvidere skal der tages højde for servitutter der indeholder sikkerhedsafstande til eksisterende ledninger.

Transportkorridor

§ 4.3.8 Statslig reservation til transportkorridor, som vist på kort, skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra byggeri og anlæg som er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme. Midlertidigt byggeri og anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføjes fjernelsesvilkår, som tinglyses på ejendommen. Arealanvendelse og anlæg i øvrigt må ikke hindre en fremtidig udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.