Støj

Retningslinjerne skal sikre at konflikter mellem støjfølsomme anvendelser og støjende anvendelser begrænses.

§ 4.4.1 Når der udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i området i forhold til:

  • Veje og jernbaner (eksisterende støj for større veje og jernbaner vist i kort)
  • Roskilde Lufthavn (eksisterende støj fra lufthavn vist i kort)
  • Støjende friluftsanlæg
  • Militære flyvestationer samt skyde- og øvelsesterræner
  • Virksomheder

§ 4.4.2 Støjkonsekvensområde fra Roskilde Lufthavn skal respekteres i henhold til retningslinjer i Fingerplan 2019.

§ 4.4.3 Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra veje og jernbaner kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

§ 4.4.4 Nye støjende virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra anlæggene kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

§ 4.4.5 Ved opstilling af vindmøller skal støjkravene i miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller overholdes.

Redegørelse

Læs mere om støj

Redegørelse for støj