Erhvervsområder

Retningslinjerne angiver, hvor erhvervslivet kan slå sig ned og udvikle sig med gensidigt hensyn til andre udviklingsinteresser.

§ 5.1.1 Erhvervsvirksomheder skal som udgangspunkt lokaliseres indenfor de udlagte erhvervsområder, som vist på kort.

§ 5.1.2 Områder udpeget som fremtidig byzone, kan overføres fra land- til byzone gennem lokalplanlægning.

Stationsnærhed

§ 5.1.3 I overensstemmelse med Fingerplan 2019 skal arbejdskraftintensive virksomheder (by- og kontorerhverv) over 1500 m2 etageareal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder omkring Roskilde Station og Trekroner Station.

§ 5.1.4 I de øvrige stationsnære områder kan der gives mulighed for arbejdskraftintensive virksomheder på over 1500 m2 etageareal, såfremt planlægningen suppleres med virkemidler, der sikrer trafikale effekter svarende til i de stationsnære kerneområder.

§ 5.1.5 Stationsnære områder forbeholdes by- og kontorerhverv.

§ 5.1.6 I henhold til Fingerplan 2019 gives der mulighed for arbejdskraftintensive virksomheder på over 1500 m2 i områderne ved DTU Risø Campus og Forskerpark ved Risø indenfor cleantecherhverv med relation til DTU Risø Campus. I områderne er der en samlet ramme på 75.000 m2 til disse virksomheder.

Lokaliseringshensyn

§ 5.1.7 Omkring virksomheder, der er omfattet af § 4 og § 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges areal til følsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer eller uacceptable risici.

§ 5.1.8 Der udlægges ikke konsekvenszoner i kommuneplanen. Ved byudvikling skal det dog altid sikres, at planlægningen tager højde for potentielle støj-, lugt-, støv- og luftgener fra eksisterende virksomheder samt at gældende miljøgodkendelser og udlagte erhvervsområders udviklingsmuligheders respekteres.

§ 5.1.9 Der må som hovedregel ikke udlægges erhvervsarealer i landzone.

Rækkefølgeplanlægning

§ 5.1.10 Der gælder følgende rækkefølge for lokalplanlægning  til erhvervsformål:

2019-2025

2026-2031

Grundareal

Etage m2

Grundareal

Etage m2

Roskilde bymidte

30.000

23.000

Musicon

40.000

40.000

RUC og forskerpark

12.300

8.000

RUC og reserveareal

63.000

25.200

Risø halvøen (DTU Risø Campus)

125.000

25.000

Risø halvøen - NOL * (DTU Risø Campus)

10.000

Risø forskerpark (2. etape)

20.000

10.000

Store Hede Midt og Øst

200.000

100.000

292.000

146.000

* Nyt lovbestemt krav om særskilt byggeret til ny opgraderet lagerfacilitet til radioaktivt affald. 

§ 5.1.11 Indenfor Risø halvøen (DTU Risø Campus) reserveres en særskilt byggeret på optil 10.000 m2 etageareal til opførelse af opgraderet lagerfacilitet til radioaktivt affald.

Erhvervsklynger

§ 5.1.12 Der planlægges for følgende erhvervsklynger:

  • Erhvervsområderne ved Roskilde Universitet, Trekroner forbeholdes videns- og forskningsrelaterede erhverv
  • I forsknings- og erhvervsområdet ved Risø skal der lokaliseres cleantecherhverv og relaterede virksomheder
  • Musiconområdet forbeholdes kreative- og musiske  erhverv
  • Roskilde bymidte forbeholdes byerhverv og erhverv indenfor finans, forretningsservice, kultur og handel
  • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal lokaliseres i Gadstrup Erhvervsområde
  • Tungere erhverv skal som udgangspunkt placeres i området ved Store Hede Vest