Redegørelse for erhvervsområder

Roskildes beliggenhed mellem hovedstadsregionen og det øvrige Sjælland er Roskildes særlige styrke, når det gælder erhvervsudvikling.

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2016 Roskilde Kommune er der sket en vækst inden for lettere industri og håndværk. Dette ses dels som en udbygning af uudnyttede arealer i erhvervsområderne ved Langebjergvej, Lykkegårdsvej og Vestre Hedevej i Roskilde dels som at Snoldelev erhvervsområde, nu er fuldt udbygget. Hertil kommer en udbygning inden for Gadstrup Erhvervspark, som er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

I forhold til kontorerhverv er der ikke på tilsvarende vis sket en forøgelse af nybyggeri, men udviklingen har fundet sted som byomdannelse og genanvendelse af eksisterende kontorbyggeri.

Som en del af byrådets ønske om tættere og stærkere byer vil der til stadighed bliver arbejdet på to ben for både at sikre nye arbejdspladser gennem byintegrerbare erhverv inden for eksisterende rammer og sikre plads til mere miljøtunge erhvervstyper, som kræver plads i byens periferi. 

Der skal frem mod næste planperiode udlægges flere områder til erhverv og arbejdspladser. Områder udvælges i samarbejde og koordinering med erhvervslivets behov. Stationsnære områder forbeholdes by- og kontorerhverv samt sundhedstilbud.

Notatet "Redegørelse for Erhverv" beskriver hvilke afvejninger, der er i forhold til erhvervsudviklingen.

Mere om erhverv