Råstofgravning

Retningslinjerne angiver hvordan råstofgravning og den efterfølgende arealanvendelse skal gå hånd i hånd.

Råstofindvinding

§ 5.2.1 Der kan foretages råstofindvinding inden for udlagte graveområder i henhold til  Region Sjællands råstofplan.

§ 5.2.2 Efterbehandling efter råstofgravning skal så vidt muligt understøtte kommunale udviklingsinteresser og den planlagte efterfølgende arealanvendelse. Der henvises til Strategi for Roskildes Grønne Ring for graveområder beliggende i de bynære landskaber omkring Roskilde.

§ 5.2.3 I det bynære landskab Milen har kommunen en særlig planlægningsmæssig interesse i at sikre brugbare arealer til særligt pladskrævende arrangementer i de centrale områder omkring Roskilde Dyrskueplads.

§ 5.3.4 Inden for udlagte arealer i byfingeren, jfr. statens Fingerplan 2019, skal efterbehandlingen tage særligt hensyn til potentiel fremtidig byudvikling.

§ 5.3.5 Gennem tæt dialog mellem kommune, region, indvindere, naboer og lokale aktører skal eventuelle gener fra råstofindvinding søges reduceret.