Turisme

Retningslinjerne fastlægger principper for placering af overnatningssteder og anlæg, som understøtter turisme og flere besøgende til kommunen.

§ 5.4.1 Overnatningsanlæg som fx hoteller samt øvrige anlæg og attraktioner, der skaber større publikumsstrømme, skal primært placeres i byerne i områder med god kollektiv trafik og udbud af service.

§ 5.4.2 I landzone kan der etableres vandrerhjem i friluftsområdet ved Hedeland. Vandrerhjem og et mindre antal ferielejligheder kan desuden indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det efter en konkret vurdering skønnes trafikalt hensigtsmæssigt, kan ske uden støjgener for omgivelserne og ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier.

§ 5.4.3 Eksisterende sommerhusområder fastholdes som rekreative områder til ferieformål.

§ 5.4.4 Nye campingpladser forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg, og at etablering efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier. Ved planlægning for nye campingpladser i kystnærhedszonen skal kommuneplantillægget ledsages af en redegørelse for kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

§ 5.4.5 Primitive teltpladser og shelters kan i princippet placeres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier.