Generelle rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er bindeleddet til lokalplanlægingen og er afgørende for byrådets kompetence til at udarbejde lokalplaner.

I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område for at sikre den sammenhængende bystruktur og de overordnede mål. Rammerne danner også administrationgrundlag for byggesags- og landzonesagsbehandling på ejendomme, der ikke er omfattet af byplanvedtægt, lokalplan og/eller deklaration.

Kommuneplanrammerne består dels af generelle rammer for hele kommunen, dels detaljerede rammer for det enkelte specifikke rammeområde. De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Roskilde Kommune, medmindre der i den specifikke ramme er andre og mere præcise bestemmelser for de forhold, der indgår i de generelle rammer.

De generelle rammer er opdelt i en række emner, som kan læses herunder.

Generelle rammebestemmelser