Friluftsliv

Retningslinjerne skal sikre plads til grønne kiler, friluftsområder og rekreative støttepunkter, der understøtter såvel det aktive som det stille udendørs friluftsliv

Grøn Blå struktur

§ 3.4.1 Kommunens overordnede grønne og blå struktur skal understøtte nem gang til ophold og aktiviteter under åben himmel. Den overordnede struktur er nærmere beskrevet i kommunens Grøn Blå Strategi.

§ 3.4.2 De bynære landskaber omkring Roskilde, Jyllinge og Viby kan udvikles til nærrekreative friluftsområder. Anvendelse af større dele af de bynære landskaber skal ske på baggrund af en samlet plan for områderne. Strategi for Roskildes Grønne Ring er gældende for de bynære landskaber omkring Roskilde.

§ 3.4.3 Fingerplanens ydre grønne kiler, jf. kort, skal anvendes som friluftsområder og forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse og jordbrugsmæssig anvendelse. Områderne må ikke inddrages til byzone. Der kan planlægges for anlæg til både almene friluftsformål og organiserede friluftsaktiviteter, når disse har en åben karakter med mulighed for offentlig tilgængelighed.

Adgang til fjord, søer og åløb

§ 3.4.4 Udpegede områder langs fjorden, ved søer og åløb, jf. kort, er prioriteret til rekreative og offentligt tilgængelige friluftsformål med adgang til vand. Inden for områderne kan der efter en konkret vurdering, gives tilladelse til anlæg, som understøtter vandaktiviteter.

§ 3.4.5 Der bør generelt ikke gives tilladelser til bådebroer langs fjorden uden for havneområder. Badebroer bør kun etableres som fællesbroer og være åbne for offentlig adgang. Antallet af broer skal begrænses.

§ 3.4.6 Nye lystbadehavne og større havneudvidelser forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg, og at etablering efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier. Et kommuneplantillæg skal ledsages af en redegørelse for kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Friluftsanlæg

§ 3.4.7 Friluftsanlæg, der har en naturlig tilknytning til det åbne land, eller af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byerne, må anlægges i det åbne land, når det sker med afvejning til andre væsentlige interesser.

§ 3.4.8 Inden for statslig reservation til transportkorridor kan midlertidigt byggeri og anlæg til rekreative formål undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføjes fjernelsesvilkår, som tinglyses på ejendommen.

§ 3.4.9 Støttepunkter med mindre anlæg for det almene friluftsliv må etableres, hvis anlægget efter en konkret vurdering ikke skader stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg.

§ 3.4.10 Ved indpasning af friluftsanlæg i det åbne land skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne. Terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave.

§ 3.4.11 Støjende friluftsanlæg skal så vidt muligt placeres inden for allerede støjbelastede arealer. Nyanlæg og udvidelser forudsætter, at anlægget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

§ 3.4.12 For Darup Idrætsanlæg gælder at arealer kan overgå fra byzone til landzone, hvis idrætsanlægget helt eller delvist nedlægges.

Stilleområder

§ 3.4.13 Inden for de udpegede stilleområder kan der ikke planlægges for støjende eller forstyrrende friluftsliv, idet områderne er forbeholdt rolige friluftsoplevelser.

Kolonihaver

§ 3.4.14 Der arbejdes for at udlægge nye områder til bykolonihavehuse i tilknytning til fortættede byområder. Nye kolonihaveområder skal planlægges som en integreret del af den lokale og regionale grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden. Eksisterende havekolonier indgår i kommunens grønne struktur.

§ 3.4.15 Nye arealer til overnatningshaver kan udlægges, når de ligger i cykelafstand, højst 4 kilometer fra en station. Eventuel landzonestatus skal opretholdes.

§ 3.4.16 Nye havelodder må i gennemsnit ikke være større end 400 m2 og må ikke anvendes til helårsbosætning.