Jord, affald og renseanlæg

Retningslinjerne angiver de hovedhensyn der skal indgå ved placering af affaldsanlæg og renseanlæg samt for genanvendelse og deponering af jord.

Affaldsanlæg

§ 4.5.1 Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald eller forurenet jord må ikke placeres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser medmindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

§ 4.5.2 Ved planlægning skal krav til afstand mellem affaldsanlæg og forureningsfølsomme arealanvendelser fastsættes med udgangspunkt i anbefalinger i statens "Håndbog om miljø og planlægning", senest revideret i 2004.

§ 4.5.3 På Risø-halvøen (DTU Risø Campus) reserveres der i henhold til folketingsbeslutning areal til opgraderet mellemlager til opbevaring og håndtering af radioaktivt affald, som vist på kort.

Renseanlæg

§ 4.5.4 Ved planlægning skal krav til afstand mellem større renseanlæg og forureningsfølsomme arealanvendelser fastsættes med udgangspunkt i Miljøstyrelsen vejledende udmelding om mindst 100 meter.  Minirenseanlæg skal vurderes individuelt i forhold til det konkrete anlæg.

Flytning af jord

§ 4.5.5 Behovet for at flytte jord og behov for at deponere jord skal begrænses ved at indarbejde jordbalancer i lokalplaner og ved konkrete projekter og anlæg.

§ 4.5.6 Dokumenteret ren jord kan flyttes og genanvendes, hvis genanvendelsen har et formål. I landzone kan der efter konkret vurdering gives landzonetilladelse til støjvolde på ejendomme, der er påvirket af støj. Der kan endvidere gives landzonetilladelse til udlægning af ren jord, hvis udlægningen følger terrænformerne og er foreneligt med konkrete landskabelige forhold og ikke er i konflikt med væsentlige natur- eller kulturhistoriske værdier. I byzone må genanvendelse af jord ikke stride mod lokalplanlægning eller anden planlægning.

§ 4.5.7 Flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen. Lettere forurenet jord kan efter konkret vurdering genanvendes i større bygge- og anlægsarbejder. Deponering af forurenet jord skal ske i miljøgodkendte specialdepoter.