Klimatilpasning

Retningslinjerne har til formål at forebygge og sikre mod oversvømmelser fra såvel regn og overfladevand, fjorden, vandløb samt stigende grundvand.

Risikoområder

§ 4.1.1 Der udpeges arealer med særlig risiko for oversvømmelse i både by, sommerhus- og landområder. Der skelnes mellem udpegninger med risiko for oversvømmelser fra:

  • Fjorden samt naturlige lavninger og vandløb (oversvømmelsesrisici)
  • Kloaknettet i større byer (deloplande)

§ 4.1.2 Inden for udpegede risikoområder fra fjorden, lavninger og åløb skal planlægning og myndighedsbehandling tage højde for at byggeri og anlæg sikres mod potentiel oversvømmelse. Dette kan ske med krav til byggeri og anlægs placering og udformning. På særligt udsatte arealer skal der som udgangspunkt ikke planlægges for nyt byggeri og anlæg, som er sårbart over for oversvømmelse, med mindre der indgår krav om afværgeforanstaltninger.

§ 4.1.3 Udpegninger knyttet til kloaknettet er udtryk for deloplande, hvor der er særlig opmærksomhed på at klimatilpasse kloaknettet for at fremtidssikre området mod vand på terræn. Inden for disse områder er der øget fokus på lokal afledning af regnvand for at aflaste kloakkerne.   

Generelle tiltag

§ 4.1.4 Ved byfortætning skal det sikres at byggeri og anlæg ikke skaber risiko for oversvømmelse af egne og/eller naboarealer.

§ 4.1.5 Gennem lokal håndtering af regnvand skal risiko for potentielle oversvømmelser søges minimeret. Dette gælder særligt i fælleskloakerede områder.

§ 4.1.6 Langs Roskilde Fjord gives der ud fra en konkret vurdering mulighed for at etablere kystsikring for at sikre byggeri og sårbare anlæg mod stormflod og stigende vandstand i fjorden.

§ 4.1.7 Særlige naturtyper, som er sårbare over for ændringer i den nuværende vandstand, skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse eller alternativt sikres arealer, hvortil naturtypen kan brede sig til.

Synergier

§ 4.1.8 Tekniske anlæg til sikring mod oversvømmelse skal som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som skaber merværdi. I det åbne land skal anlæg til sikring mod oversvømmelse tilpasses det omkringliggende landskab og bidrage til at skabe mere våd natur.

§ 4.1.9 Naturlige strømningsveje skal så vidt muligt fastholdes, genoprettes eller styrkes for at understøtte vandets naturlige vej mod fjord og vandløb. I Roskilde By udlægges strømningsveje til afledning af overfladevand ved ekstreme regnvejrshændelser.

§ 4.1.10 Lavbundsområder og potentielle vådområder kan, når det ikke er til skade for natur- og vandmiljø, indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af kloaknettet og/eller oversvømmelsestruede by- og landområder.

Handlinger og partnerskaber

§ 4.1.11 Konkrete handlinger til sikring mod oversvømmelser er beskrevet i kommunens Handleplan for Vand og klimatilpasning.

§ 4.1.12 Gennem tæt samarbejde med den lokale forsyningsvirksomhed, skal det sikres at kloakkerne til stadighed lever op til serviceniveauet i kommunens gældende spildevandsplan.

§ 4.1.13 Klimatiltag, der har virkning på tværs af kommunegrænser, skal ske i tæt dialog med berørte kommuner og andre relevante parter.