Vind- og solenergi

Retningslinjerne angiver mulighederne for placering af vindmøller og solenergianlæg.

Store vindmøller

§ 4.2.1 Der gives mulighed for ved en konkret vurdering at planlægge for opstilling af store vindmøller i landzone. Der fastsættes ikke en maksimal højde for vindmøllernes størrelse, som i stedet betinges af en konkret vurdering.

§ 4.2.2 Planlægning for store vindmøller skal ske på baggrund af lokalt initiativ.

§ 4.2.3 Planlægning for store vindmøller skal overholde de til enhver tid gældende lovkrav om afstandskrav til boliger, for at minimere støj- og reflektionsgener samt afstandskrav til jernbaner og større vejanlæg. Endvidere gælder særlige hensyn omkring Roskilde Lufthavn. 

§ 4.2.4 Ved planlægning for store vindmøller skal der altid ske afvejning af værdifulde landskabs-, natur- og kulturværdier samt andre arealinteresser.

§ 4.2.5 I Nationalpark Skjoldungernes Land, kan der ikke opstilles større vindmøller indenfor udlagt planlægningszone 2.

§ 4.2.6 Realisering af store vindmøller kræver en forudgående dialog i lokalområdet samt udarbejdelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen med tilhørende miljøvurdering af den konkrete placering.

Husstandsvindmøller

§ 4.2.7 Husstandsvindmøller med en totalhøjde på maksimalt 25 m kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme, og såfremt værdifulde landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes.

§ 4.2.8 Husstandsvindmøller skal placeres i en afstand fra skel til jernbanestrækninger på mindst møllens totalhøjde plus 10 m og i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

§ 4.2.9 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af husstandsvindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

Solenergianlæg

§ 4.2.10 Større solcelle- og solfangeranlæg skal som udgangspunkt placeres på eller i tilknytning til bygninger eller ved større infrastrukturanlæg.

§ 4.2.11 Skal større solenergianlæg undtagelsesvis placeres i det åbne land, skal anlæg placeres med hensyntagen til værdifulde landskaber, udpegede kulturmiljøer og naturbeskyttelsesområder samt landsbymiljøer og bynære rekreative områder. Realisering af større solcelleanlæg kræver en forudgående dialog i lokalområdet samt udarbejdelse af lokalplan, herunder med krav om afskærmende beplantning samt tilhørende miljøvurdering.

§ 4.2.12 Kommunen vil i samarbejde med lokale aktører arbejde for at fremme solenergianlæg på større disponible tagflader herunder på offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder.

Testområde for vedvarende energi

§ 4.2.13 Ved DTU Risø kan der inden for tilknyttet testområde vest for Frederiksborgvej opstilles vindmøller til afprøvning af nye mølletyper samt opstilles forsøgsanlæg til test af vedvarende energianlæg.

§ 4.2.14 På arealer udlagt til Risø Erhvervs- og forskerpark, øst for Frederiksborgvej gives der mulighed for midlertidige forsøg med vedvarende energianlæg, som ikke hindrer en fremtidig udnyttelse af området.