Stier

Retningslinjerne angiver de hovedhensyn, der skal indgå, når der træffes beslutning om kommunens bløde trafikanter - cyklister og fodgængere.

§ 2.3.1 Der skal sikres sammenhæng i det lokale og regionale stinet. Planlagte lokale og regionale stier skal indarbejdes i eventuelle lokalplaner for derved at sikre deres realisering.

§ 2.3.2 Belægningen på det overordnede cykelstinet i kommune skal være jævn og egnet til cykling. Det påhviler vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.

§ 2.3.3 Ved nye vej- og baneanlæg skal der sikres indarbejdelse af eksisterende og planlagte stier med sikre passager over eller under anlæggene.

§ 2.3.4 Inden for pedalzonen i Roskilde skal sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for cykler prioriteres særligt højt. 

§ 2.3.5 Ved byfortætning og byudvikling skal der sikres tiltag langs pendlerruter som kan øge kvaliteten af disse, jf. Cyklistplan 2017.

§ 2.3.6 I forbindelse med detailplanlægning inden for fodgængerzonen i Roskilde skal tilgængeligheden for fodgængerne sikres, og der skal foretages en egentlig tilgængelighedsrevision, som skal efterleves i videst mulige omfang.

§ 2.3.7 Der skal sikres gode cykelparkeringsforhold tæt på besøgsmål ved trafikale knudepunkter og intensive byfunktioner. Krav til cykelparkeringsforhold skal indarbejdes i lokalplaner.

Supercykelstier

§ 2.3.9 Det skal sikres, at de på kortet udlagte Supercykelstiruter realiseres i samarbejde med nabokommunerne, med henblik på at skabe gode cykelpendler-forbindelser mellem koncentrationer af arbejdspladser, studiepladser, boliger og kollektive trafikterminaler.

§ 2.3.10 Supercykelstierne skal være så direkte og med så få forhindringer og stop som muligt. De skal indrettes med en passende bredde og sikre krydsninger samt have en jævn belægning og høj grad af vedligehold. 

§ 2.3.11 Med henblik på at fremme anlæg af Supercykelstier skal kravene til Supercykelstier indarbejdes, når der foretages anlæg eller renovering på følgende strækninger:

  • Roskilde-Ølstykke (Frederiksborgvej)
  • Roskilde-Køge (Køgevej)
  • Roskilderuten (Københavnsvej)

Rekreative stier

§ 2.3.12 De rekreative ruter er på kortet vist med en principiel linjeføring. Der må ikke planlægges byggeri og anlæg eller foretages dispositioner, der hindrer etablering af de angivne ruter.

§ 2.3.13 Fastlæggelse af rekreative stier skal ske under hensyntagen til naturbeskyttelse, så sårbare naturlokaliteter ikke forringes. Rekreative stier skal i det åbne land i videst muligt omfang følge eksisterende mark- og skovveje, gamle skole- og kirkestier samt småveje. Ved etablering af nye stier i eget tracé skal disse så vidt muligt følge eksisterende hegn og diger, ejendomsskel eller andre ledelinjer i landskabet. Større vandløb kan danne baggrund for længere sammenhængende forløb.

§ 2.3.14 Stierne i det regionale stinet bør have trafiksikre krydsninger af veje, jernbaner og vandløb.

§ 2.3.15 I samarbejde med lokale aktører skal der arbejdes for at realisere rekreative stiforbindelser i tilknytning til kommunens mindre bysamfund. Stierne skal understøtte borgernes mulighed for at færdes i deres nærområde.

§ 2.3.16 I henhold til naturbeskyttelsesloven skal nedlæggelse af gennemgående stier eller stier, der fører til kyster, skove og udyrkede arealer, som hovedregel ikke tillades.

§ 2.3.17 I forbindelse med detailplanlægningen af rekreative stier skal muligheden for etablering af handicapvenlige stiforløb og selvstændige stier til fx ridning og mountainbike undersøges.