Veje

Retningslinjerne angiver de hovedhensyn, der skal indgå, når der træffes beslutning om kommunens vejnet.

§ 2.2.1 Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejene, som på retningslinjekortet er klassificeret som hovedrute og gennemfartsrute. Roskilde Kommune er vejmyndighed på det øvrige vejnet.

§ 2.2.2 Det overordnede vejnet skal skabe effektive forbindelser med høj sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for den kørende trafik. 

§ 2.2.3 I overensstemmelse med Fingerplan 2019 udlægges arealer til følgende statslige vejanlæg:

  • Forlængelse af Frederikssundsmotorvejen og tilhørende tilslutningsanlæg i område ved Østrup Holme i overensstemmelse med vedtaget anlægslov
  • Salløvkrydset-Solrød 2+1 vej
  • Ny vej nord og øst om Trekroner

§ 2.2.4 Der udlægges arealer til følgende kommunale vejanlæg:

  • Vejforbindelse mellem Navervænget og rundkørsel på Østre Ringvej i Roskilde
  • Vejforbindelse mellem Vor Frue Hovedgade/Køgevej og Søndermarksvej

§ 2.2.5 Følgende forbindelser indgår som perspektiver i den overordnede vejplanlægning:

  • Busbane mellem Trekroner og Risø
  • Adgangsvej fra Industrileddet til Lindenborgvej i Svogerslev
  • Udvidelse af Bjergmarken mellem Boserupvej og Låddenhøj i forbindelse med Sankt Hans Vest
  • Omfartsvej fra Vibyvejen til Ørstedvej (Skousbovejen) i Viby

§ 2.2.6 Vejnettet skal indrettes, så biltrafik så vidt muligt ledes uden om boligområder, andre følsomme områder samt områder med mange fodgængere og cyklister.

§ 2.2.7 På kommunens indfaldsveje skal der sikres en god fremkommelighed med hurtig og sikker afvikling af den gennemkørende trafik. Dette gøres ved at begrænse antallet af sidevejstilslutninger og overkørsler, samt ved kryds- og signaloptimering. 

§ 2.2.8 Der skal gennemføres trafiksikkerhedsforbedringer med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommisionens målsætninger.