Boligudbygning

Retningslinjerne angiver, hvor der kan bygges nye boliger og rækkefølgen for udbygningen. Desuden stilles krav til udformningen af nye boligområder.

Overførsel til byzone

§ 1.1.1 De viste områder på kort er udlagt til boligformål og kan gennem lokalplanlægning overføres til byzone.

Rækkefølgeplanlægning

§ 1.1.2 Ved lokalplanlægning, som er byggeretsgivende til boliger, skal følgende rækkefølge overholdes:

2019-2025
Antal boliger

2026-2031
Antal boliger

Inden for byfingeren

Roskilde bymidte (fortætning)

550

550

Musicon

375

400

Trekroner Nord*

60

Skt. Hans Vest

100

100

Det øvrige hovedstadsområde / uden for byfingeren

Skousbo, Viby

100

50

* Afventer til det øvrige Trekroner er fuldt udbygget

Blandede boligområder

§ 1.1.3 Større boligudbygningsområder skal etapeopdeles, så udbygningen sker indefra og ud.

§ 1.1.4 I udviklingen af ny by- og boligområder skal der arbejdes for blandede bydele med plads til både boliger, handel, institutioner, arbejdspladser mv. Områderne skal udvikles med afsæt i stedbundne potentialer og der skal arbejdes med identitetsskabelsen fra et tidligt stadie, så området får en helstøbt karakter.

§ 1.1.5 Lokalplaner for boligområder skal sikre en blanding af forskellige ejerformer og boligtyper, der henvender sig til forskellige målgrupper og til alle livets faser. Almene boliger, bofællesskaber og andre boformer med fokus på fællesskab skal tilgodeses.

§ 1.1.6 Nye bebyggelser skal opføres med varierende højder og tæthed, høj arkitektonisk kvalitet og fælles faciliteter skal prioriteres højt. Der skal sikres adgang til vigtige daglige besøgsmål, kultur- og idrætstilbud samt til grønne områder.

Fortætning

§ 1.1.7 Ved større fortætnings- og byomdannelsesprojekter skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden, fortrinsvis inden for de stationsnære områder og i områder, hvor der er en god kollektiv trafikbetjening og/eller at fortætningen bidrager til en større variation i boligmassen.

§ 1.1.8 Inden for områder forbeholdt åben-lav bebyggelse gives der ud fra en konkret vurdering mulighed for mindre fortætning i form af dobbelthuse og flere boliger i eksisterende byggeri. Fortætningen er betinget af en bæredygtig infrastruktur og skal ske med respekt for naboer samt områders særegenhed og eventuelle kulturarv.

§ 1.1.9 Rummeligheden i boligområderne skal udnyttes bedst muligt under hensyn til, at adgangen til friarealer ikke forringes.