Kulturarv

Retningslinjerne skal sikre, at de karakteristiske kulturhistoriske sammenhænge og bygninger bevares.

Kulturhistoriske bevaringsværdier

§ 1.4.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer kan der ske byomdannelse og fortætning, hvis det ud fra en konkret vurdering findes planlægningsmæssigt velbegrundet og foreneligt med de kulturhistoriske værdier, som ligger til grund for udpegningen. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under hensyn til bevaring, beskyttelse og forbedring af de kulturhistoriske værdier.

§ 1.4.2 Ved planlægning af byggeri og anlæg, der afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i nærområdet, skal det godtgøres, at områdets kulturhistoriske værdier ikke forringes. 

§ 1.4.3 Udpegede bevaringsværdige bygninger i bevaringsklasse 1-3 kan som udgangspunkt ikke nedrives. Der vil ved en konkret vurdering blive taget stilling til særlige bevaringshensyn.

Roskilde Domkirke

§ 1.4.5 Den udpegede bufferzone omkring Roskilde Domkirke har til formål at sikre dens nærmeste omgivelser for at værne om domkirken, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv.

Inden for bufferzonen må der ikke opføres ny bebyggelse og området skal friholdes for yderligere trafikal belastning. Ændringer i inventar, beplantning, belægning mv., skal ske med respekt for og i harmoni med Domkirkens arkæologiske, kulturhistoriske og arkitektoniske betydning. Værdifulde bygninger, anlæg og træer skal bevares.

§ 1.4.6 Indsigtskiler til Roskilde Domkirke, som vist på kortbilag, skal friholdes for byggeri og anlæg der kan hæmme indsigten til kirken.Ved planlægning af byggeri og anlæg i Roskilde By, der afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i nærområdet, skal det godtgøres gennem visualiseringer at  oplevelsen af Roskilde Domkirke som byens vartegn ikke forringes.