Kulturarv i landområdet

Retningslinjerne skal sikre, at karakteristiske kulturhistoriske landskaber, bygninger mv. bevares.

§ 3.7.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer i landområdet må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, hvis det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at forringe de kulturhistoriske værdier, som ligger til grund for udpegningen, eller muligheden for at styrke eller genoprette værdierne.

Ændringer kan ske som led i forbedring af områdernes kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning, lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 3.7.2 Tilgængeligheden til de udpegede kulturmiljøer og muligheden for at opleve og forstå områdernes kulturværdier skal søges opretholdt eller forbedret blandt andet gennem koordinering med den rekreative stiplanlægning.

Kirkeomgivelser

§ 3.7.3 Inden for de afgrænsede kirkeomgivelser må der ikke plantes skov eller opføres bygninger, tekniske anlæg o.l., hvis det forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

Øvrige områder

§ 3.7.4 For hele landområdet gælder, at kulturhistoriske spor og elementer i videst muligt omfang skal bevares.