Kollektiv trafik

Retningslinjerne angiver de hovedhensyn, der skal indgå, når der træffes beslutning om kommunens kollektive trafik.

§ 2.4.1 Ved Ringstedvej/Lindenborgvej reserveres areal til placering af fremtidig pendlerstation på krydsningen mellem Vest- og Sydbanen. 

§ 2.4.2 Kommunens busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne bliver betjent.

§ 2.4.3 I de mindre bysamfund i kommunen skal der skabes bedre mulighed for en samlet mobilitetsplanlægning i form af samkørselspladser og fleksible bustilbud

§ 2.4.4 Der skal sikres gode muligheder for at skifte mellem transportformer i form af trafikterminaler, trafikknudepunkter, cykelparkering og parker & rejs-anlæg.

§ 2.4.5 Parkeringsnormer for stationsnær nybyggeri skal sættes lavt for biler, mens normer for cykelparkering skal sættes højt. Ligeledes skal der indarbejdes krav til cykelparkeringens placering og standard.

§ 2.4.6 Byfortætning og byudvikling skal planlægges med hensyntagen til samspillet med den kollektive trafik. Allerede i planlægningen af nye boligområder, større erhvervsområder og institutioner skal kollektive trafikløsninger indarbejdes i en sammenhængende mobilitetsplan.