Overordnet trafik og mobilitet

Retningslinjerne angiver de hovedhensyn, der skal indgå, når der træffes beslutning om kommunens overordnede trafik og mobilitet.

Trafik- og mobilitetsplanlægning

§ 2.1.1 Mobilitetsplanlægning skal indgå i alt byudvikling, så omdannelse af større byområder tager højde for nye investeringer i den overordnede infrastruktur.

§ 2.1.2 Når nye boliger og erhverv opføres, skal der som udgangspunkt udarbejde en mobilitetsstrategi, der redegør for parkeringsløsninger, trafikafvikling samt hvilke tiltag, der understøtter bæredygtig mobilitet og bykvalitet.

§ 2.1.3 Planlægning i kommunen skal generelt prioritere hensyn til sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt ved trafikknudepunkter, institutioner og lignende intensive byfunktioner.

§ 2.1.4 Ved trafikale knudepunkter, som togstationer, busterminaler og samkørselspladser skal der sikres gode adgangsforhold og parkeringsfaciliteter for både biler og cykler.

§ 2.1.5 For at fremme brugen af eldrevne køretøjer vil kommunen arbejde for, at der i planlægningen bliver sikret den nødvendige infrastruktur og plads til ladestandere i hele kommunen, men fortrinsvis i byerne og i tilknytning til parkeringsarealer.

Trafik og bykvalitet

§ 2.1.6 Bymidterne skal være gode og behagelige at opholde sig i for besøgende, der færdes til fods og på cykel. Der skal være let adgang til bymidternes tilbud og god plads til fredelige ophold i det offentlige rum.

§ 2.1.7 Gennem brug af alternative virkemidler skal der arbejdes for, at biltrafikken minimeres i de centrale dele af vores byer.

§ 2.1.8 Et attraktivt og sundt bymiljø skal understøttes gennem omstilling til mere miljøvenlige transportmidler, som støjer og forurener mindre. Der skal sikres plads til faciliteter, der kan fremme brugen af alternative løsninger, som fx eldrevne busser, biler og cykler.

Transportkorridor

§ 2.1.9 Inden for den statslige reservation til transportkorridor gælder følgende:

  • Korridoren skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra byggeri og anlæg som er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme.
  • Midlertidigt byggeri og anlæg til fx rekreative formål kan undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføjes vilkår om fjernelse, der tinglyses på ejendommen.
  • Arealanvendelse og anlæg i øvrigt må ikke hindre en fremtidig udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.