Redegørelse for detailhandel

Alle borgere skal have god adgang til indkøb. Dagligvarer skal i videst muligt omfang kunne købes i nærheden af boligen.

Kommuneplanen fastholder derfor den eksisterende og velfungerende detailhandelsstruktur.

Centerstrukturen består af bymidter i Roskilde, Trekroner, Jyllinge og Viby. Bydelscentre, som supplerer bymidterne, findes ved Hyrdehøj, på Musicon, på Københavnsvej og på Holbækvej i Roskilde. Små lokalcentre til daglig forsyning er geografisk spredt i boligområder i Roskilde og de mindre byer i kommunen. Områder til butikker for pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler og byggematerialer, er fortrinsvist koncentreret i den østlige del af Roskilde.

Roskilde by skal fortættes med flere boliger, og byen skal være regionens største og mest oplevelsesintense handelsby. Både traditionelle og nyskabende butikskoncepter skal kunne finde plads i byen. Det er meget afgørende, at udvikling af detailhandelen, trafik og parkering tænkes sammen.

Beliggenhed og størrelse af centerområder er tilpasset befolkningstal og infrastruktur i kommunen. I Kommuneplan 2019 er bestemmelser om centerstørrelser og butiksstørrelser justeret i overensstemmelse med de mere fleksible regler for detailhandel i den moderniserede planlov fra 2017 og nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet fra 2018.

Dagligvarebutikker skal i samspil med øvrige butikker være med til at sikre liv og oplevelser i bymidter og øvrige centerområder. Der kan derfor ikke forventes tilladelse til etablering af egentlige dagligvarebutikker uden for centerområderne. Der kan dog i mange områder med boliger etableres små kiosker og lignende. Endvidere kan der i landområder i en vis grad etableres mindre butikker i overflødiggjorte bygninger.

Læs mere